Some of the main articles here, listed under "Orgel" and "Kirken" at the left hand side toolbar,
are translated into english as well as german, and several more is to come.
Yet, if You still aren't satisfied and want to read more about our subject in either of these two languages,
please reply, and we'll have the spesific article translated as soon as possible.

* * * *
Webmaster of the "Samuelsen-organ site."
Samuelsen-orgelet
i Våler kirke

Skap-orgel

ohannes Henrik Berg (*1752 +1821) som tiltrådte sitt sogneprestembete i Våler i 1790, så det som en av sine første opgaver å anskaffe kirken et orgel. Gjennom sogneprest Peter Ring i nabosognet Hobøl, ble han gjort oppmerksom på et orgel som stod på gården Abildsø/Abelsø i Aker.
Sogneprest Peter Rings datter, Marie, var gift med Kaptein Didrik Hegermann Brochmann som hadde overtatt denne gården etter sin far, Christen Brochmanns død, i 1790. Orgelet som ble innkjøpt til Våler i 1791, "paa sogneprestens og almuens bekostning" (Bygdeboken for Våler og Svinndal), må ha vært blant etterlatenskapene i dette dødsboet.

rgelet er et såkalt skap-orgel - pipene er plassert inne i et orgelhus med dører i fronten, slik som på et skap. Orgelet er et av del eldste spillbare i landet - antatt bygd i 1781.Tidfestingen bekreftes også av hvilke type stemmer orgelet har - orgelets disposisjon. Disposisjonen er noe engelsk-inspirert og hører hjemme mot slutten av 1700-tallet.

DULCIAN

8 fod

OCTAVA

8 fod

SEDECIMA

1 fod

SEXQUALTER

3 fag

OCTAVA

2 fod

SIEFLAUTE

1 ½ fod

GEDACHT

8 fod

FLAUTE

4 fot


laviaturet har mørke undertangenter og hvite overtangenter og toneomfanget strekker seg fra store C til trestrøken c. Rett ovenfor klaviaturet er det en salmeversteller for 25 vers (strofer).nne i orgelet, på et sted hvor orgelbyggeren gjerne satt sitt bumerke, er navnet Niels Samuelsen risset inn. Nils Samuelsen Dæli (*1749 +1822) var skoleholder og klokker (degn) i Nes i Hedmark. Navnetrekket hans finnes gjengitt i Nes Bygdebok, og det er ingen tvil om at det er hans håndskrift som også preger innsiden av orgelet. Det må derfor anses som dokumentert at det er Niels Samuelsen som har bygget dette instrumentet.
Samuelsen-orgelet er unikt og uhyre sjeldent. Det er bare to slike orgler igjen i Norge som er bevart i sin helhet. Det ene står hos Norsk Folkemuseum på Bygdøy, det andre har vi her i Våler. En av årsakene er en jevnt god og sterk økonomi i landet som har ført til at gamle orgler ikke er blitt tatt vare på. Fremfor vedlikehold har man istedet kjøpt nytt, Et eksempel på dette finner vi på sør-vestlandet, et område som er sterkt knyttet til rike inntekter fra olje- og gassindustrien. Alle gamle orgler er skiftet ut med nye, og man må lete med lys og lykte bare for å finne et førkrigsorgel!

å landsbasis er det meget få spillbare orgler fra virkelig gammel tid, og det er blant annet dette som gjør orgelet i Våler til et så unikt instrument.
Interiøret i Våler kirke var helt annerledes i 1791 da orgelet ble satt opp, enn det er i dag. Orgelet ble plassert på et galleri over alteret - det såkalte "organistkoret". Dette kan være grunnen til at orgelskapet mangler en avsluttende toppgesims, da det har måttet plasseres helt oppe under taket.nder hovedreparasjonen av kirken i 1867, ble blant annet organistkoret tatt ned, med den følge at orgelet måtte flyttes. Det ble da plassert på galleriet i vest. Det gamle orgelet gikk nå sakte men sikkert ut av bruk, for kirken fikk nytt hovedorgel ett år senere - i 1868.

I 1946 begynte så det "nye" orgelet å svikte. Man gikk til innkjøp av et hammond-orgel til bruk i kirken, mens man demonterte de to gamle orglene. Samuelsen-orgelet ble lagret i Våler aldersheims kjeller, der selve orgelskapet tidvis ble brukt til å lagre maling i. Etter restaureringen av kirken i 1963, solgte man hammondorgelet, og de to gamle orgler ble tatt tilbake til Våler kirke.


I 1997, forut for Våler kirkes sitt 800-års jubileum, startet et innsamlingsprosjekt i regi av en entusiastisk orgelkomité. De hadde som mål å samle inn midler nok til istandsetting av orgelet samt oppbygging av et fond som ville garantere årlig vedlikehold og ettersyn av orgelet.

Orgelkomiteen nådde etter snaue 10 års innsats sitt mål for innsamlede midler, og med støtte fra Riksantikvar kunne orgelet sendes til Tyskland for total renovering og restaurering. Rett før jul i 2007 kunne menigheten glede seg over Samuelsen orgelet som da kom tilbake til Våler kirke etter profesjonell restaurering utført av Jürgen og Hendrik Ahrend.

Orgelet er i dag plassert i koret i kirken og kan benyttes til spill ved gudstjenester og konserter.

Er du interessert i mer informasjon om orgelet er du velkommen til å ta kontakt med kirkekontoret på tlf: 69288830.Gavebrev

Gavebrevet/andelsbrevet er tegnet av Bjørn R. Dechsling


[Opp] [Historikk] [Prosjekter] [Reportasjer] [Gave] [Takk] [Tilbakemelding] [Restaureringen]